Συνεντεύξεις - Interviews

Σε Αυτήν την Σελίδα θα Προσθέτουμε Όλες τις Συνεντεύξεις που Έχουμε στο Ιστορικό μας.

To this Page we will add all the Interviews that we took till "today".   Συνέντευξη με τους Sabaton (Ελληνικά)
 Interview with Sabaton (English)   

       Συνέντευξη με τον Ank από τους Tharaphita (Ελληνικά)
       Interview with Ank from Tharaphita (English)


  Συνέντευξη με τον Vratyas Vakyas από Falkenbach (Ελληνικά)
  Interview with Vratyas Vakyas of Falkenbach (English)

 Συνέντευξη με τον Παντελή Παυλίδη - Ευδούσιν (Ελληνικά)
 Συνέντευξη με τους Ensiferum (Ελληνικά)Συνέντευξη Fejd με το Esko (Ελληνικά)
Interview with Esko from Fejd (English)

Συνέντευξη με τον Trua από Blodtru (Ελληνικά και Αγγλικά)
Interview with Trua from Blodtru (English and Hellenic)

   

Συνέντευξη με τον Lioc απο Belenos (Ελληνικά)
Interview with Lioc from Belenos (English) (French)


Συνέντευξη με την Runahild απο Eliwagar (Ελληνικά)
Interview with Runahild from Eliwagar (English)